Alla olevasta linkistä pääset katselemaan paitsi puheitani kokouksissa, niin myös nikkarointi- ja kokkailuvideoitani. 

https://www.youtube.com/@jormapiisinen3570/videos


Alla ajatuksiani aiemmin pidettyihin aluevaaleihin- ja kuntavaaleihin liittyen.

Olen Järvenpääläinen yrittäjä ja aktiivinen liikkuja. Liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla yritän pitää iän mukanaan tuomat haasteet kurissa ja lääkärin loitolla.


Aluevaaleissa on kyse rahasta ja hengestä - myös Sinun. Rahaa siirtyy Sote-uudistuksen myötä runsaasti (useita miljardeja) kunnilta hyvinvointialueille. On tärkeää ohjata rahaa riittävästi sosiaali- ja terveydenhoitopalveluille, oppilashuollolle, sekä pelastustoimelle - myös reuna-alueilla.

Me Perussuomalaiset puolustamme sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyttämistä nopeasti ja helposti saatavana perusoikeutena - pelastustoimea unohtamatta.

Meillä pitää olla rohkeutta puuttua yhteisten asioiden epäkohtiin- jopa sellaisiin, joihin moni muu ei tohdi puuttua.

Meidän suomalaisten on saatava terveyspalvelumme ilman kielimuuria ja ymmäretyksi tulemisen vaikeutta. Tämä on tärkeää etenkin ikääntyvän väestön kohdalla.

Olen Jorma Piisinen, myös koko kansan Remontti-Reiskana tunnettu rakennusalan ammattilainen.                         

Ajan määrätietoisesti meidän Suomalaisten etuja.

Äänestämällä voit vaikuttaa alueesi asioiden hoitoon.

Sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelut

Sote-uudistuksessa pitäisi taata kaikille tasavertainen asema sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelujen saatavuudessa. Myös ikääntyneiden ja heikommassa asemassa olevien osalta. Palvelut tulisi saada suomalaisten omalla äidinkielellä                       - reuna-alueet mukaan lukien. 

Ensihoito
Sairaanhoito
Hoiva
Pelastustoimi

Pelastustoimi

Lähellä oleva pelastuslaitos turvaa henkeäsi tulipalon, tai vakavan onnettomuuden sattuessa. Rahaa tulisi ohjata ammattitaitoisille palomiehille ja ensihoitajille - jopa hallintoa keventämällä.

Oppilashuolto


Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät kunnilta sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueille. Ongelmat ovat koronan myötä kasvaneet ja resursseja on käytettävissä koko ajan vähemmän. Alalla on panostettava voimakkaasti ongelmien ennaltaehkäisyyn ja nopeaan avun tarjoamiseen.

Yleisiä ajatuksia ja arvojani

Lasten on saatava liikkua

Pelkkä seuratoiminen liikunta 1-2krt/vko ei riitä, jos arkiliikuntaa ei ole. Lähimetsiä, nurmi- ja hiekkakenttiä ei saa rakentaa täyteen. Luonnolliselle arkiliikunnalle on jätettävä mahdollisuus.

Ajatuksiani lasten ja nuorten parhaaksi


Kosteus- ja homevaurioit kouluissa

Kouluissa ja päiväkodeissa esiintyy vakavia sisäilmaongelmia. Oppilaat ja opettajat saattavat oireilla vakavasti, eivätkä kunnat ja kaupungit myönnä ongelmia. Silti kesälomien aikaan rakennuksia remontoidaan - vaikkakaan niissä ei ole virkamiesten mukaan ongelmia ollut. Näin rauhoitellaan oppilaita, heidän vanhempiaan ja opettajia. 

Korjaustyöt ovat yleensä vain ongelmien peittelyä, koska rahaa riittävän laajaan korjaamiseen ei ole. - Eikä usein edes keinoja. Näin oireilu jatkuu ja saattaa aiheuttaa elinikäisen herkistymisen mikrobeille. Sairauskierteen, joka saattaa viedä työkyvyn jo ennen, kuin lapsi on saanut koulujaan käydyksi. 

Ongelmat johtuvat usein rakennusten iästä ja oman aikansa rakennustavasta, mutta myös huoltamisen laiminlyönnistä ja rakennusten vääränlaisesta käytöstä. Energiaa säästetään mm. sammuttamalla ilmanvaihtolaitteet - ymmärtämättä, että hetken säästö lämmityskuluissa koituu talouden ja terveyden tuhoksi pidemmällä aikavälillä. Myös ilmanvaihtolaitteiden väärä säätäminen liian alipaineiseksi tuo vuotavien rakenteiden sisältä epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Altistuneiden henkilöiden tilannetta pahentaa usein se, että sisäilmaongelmista kärsivä syyllistetään työnvieroksujaksi ja turhasta valittajaksi.

Toinen ääripää on purkaa vielä korjauskelpoiset päiväkoti- ja koulurakenukset. Näihin ongelmiin on saatava muutos tuomalla asiantuntemusta kunnossapitoon ja korjauspäätöksien tekoon.

 Tehdään asiaan yhdessä parannus.

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen aiheuttaa usein kiusatulle elinikäisiä traumoja. Sillä on merkitystä lapsen opiskeluhaluun / oppimiskykyyn - ja sitä kautta koko loppuelämän rakentumiseen. Kouluun tulemisen pelko kaventaa aikuisiän ammatinvalintamahdollisuuksia. Vakavia seurauksia kiusaamisesta ovat masentuneisuus, päihteiden käyttö - jopa itsemurhat. 

Kiusaamisesta on tehtävä loppu vaikkapa Sveitsin mallilla, jossa vanhemmat velvoitetaan hakemaan toisia kiusaava lapsi kotiin kesken koulupäivän. 

Lasten kasvattaminen ja lähimmäisen kunnioittamisen opettaminen kuuluu ensisijaisesti vanhemmille, mutta koululaitoksen on myös tehtävä parhaansa. 

Jos kiusaamista ei saada lopetettua, tulee kiusaaja siirtää koulusta toisaalle, - ei kiusattua. Riippumatta kansalaisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, tai ihonväristä. Pelisäännöt on oltava kaikille samat. 

Kouluilla ja kunnilla on velvollisuus taata oppilaille turvallinen oppimisympäristö. Nykyisin kukaan ei uskalla kantaa vastuuta koulukiusaamisen lopettamisesta. 

Pelätäänkö, että syyllistytään virheisiin? Tähän on pakko saada muutos. 

Suurin virhe on olla puuttumatta epäkohtiin!

Terveydenhoito ja ikääntyminen


Liikunnalla sairauskulut kuriin

Keski-Uusimaalla on hyvä liikkua. Täällä on luonto lähellä ja ulkoilureittejä tehty liikuttavaksi yhtä lailla kävellen, pyöräillen kuin hiihtäenkin. - niin maastossa, kuin asfaltilla. 

Liikunnasta olisi hyvä saada luotua elämäntapa koko perheelle. Liikunta yhdistää perhettä. Lasten harrastusten kautta perhe elää usein aktiivista, tiivistä perhe-elämää. Yhteisten harrastusten kautta lapset kokevat elämyksiä, jotka muistetaan pitkälle aikuisiälle saakka. 

Liikunnallinen elämäntapa edistää terveyttä. Se ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja, sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Luonnossa liikkuminen on terapiaa stressille ja ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveysongelmille. Liikunta yhdistettynä terveelliseen ravintoon on paras tapa pienentää terveydenhoitokuluja. 

Keskinen-Uusimaa voisi olla mallialue, jossa kannustetaan ihmisiä terveelliseen elämään ja osoitetaan sen paitsi säästävän sosiaalikuluissa, niin parantavan myös elämän laatua. Asiasta tiedottamista täytyy lisätä ja kannustaa ihmisiä liikkumaan vaikkapa pienin palkinnoin.

Tärkeintä ei ole kasvattaa maailmanmestareita, vaan luoda lapselle läpi elämän kestävä liikunnallinen kipinä. Se on parasta  säästöä sote-kuluissa. 

Kun kaikesta huolimatta, kun hoitoa joskus tarvitaan, on huolehdittava siitä, että Keski-Uusimaa on houkutteleva paikka työskennellä myös lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Siten saamme tänne ammattitaitoisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Se on meidän kaikkien etu !

Ikäänny Arvokkaasti Keski-Uusimaalla

Sillä ei ole väliä kuinka vanha olet, ainoastaan se merkitsee, kuinka olet vanha. 

Useille eläköityminen avaa mahdollisuuksia matkustella ja tehdä asioita, joita työelämässä ollessa ei voinut toteuttaa. Toisilla ikänsä töitä tehneillä eläköitymisen myötä katkeaa osa sosiaalista kontakteista. Tällä hetkellä ikääntyvien suuri ongelma on yksinäisyys. 

Ikätovereiden päivätapaamisilla voidaan kohentaa yksinäisyydestä kärsivien elämänlaatua. Kunnilla ja kaupungeilla on toimintaa, jossa ikääntyvät pääsevät vaihtamaan kuulumisia. 

Pienillä henkilöresursseilla päivätapaamisten yhteydessä voidaan tarjota ikääntyville Keski-Uusimaalaisille myös harrastusmahdollisuuksia, jopa liikunnalista harrastusta - ikään kuin taukojumppaa. 

Jumppa tukee omatoimisuutta ja kotona asumista iän karttuessa. Se on yksi tärkeimpiä tavoitteita meidän jokaisen elämässä. Äitiäni siteeraten: "Älkää laittako minua kunnalliskotiin." Varttuneiden liikuntaharrastuksilla voidaan ennalta ehkäistä myös kaatumisen aiheuttamia loukkaantumisia ja myös näin tukea pidempään kotona asumista. 

Usein kynnys lähteä tällaisiin päivätapaamisiin on suuri - etenkin yksinäisillä ihmisillä. Siksi olisikin tärkeää kannustaa varttuneita osallistumaan tämän tapaiseen harrastustoimintaan vaikkapa vain silloin tällöin - puolison vielä kulkiessa rinnalla. 

Yhdessä on helpompi tutustua uusiin ihmisiin. Yhteiskuljetuksilla ja toiminnasta riittävän ajoissa tiedottamisella on merkittävä vaikutus ikääntyvien osallistumismahdollisuuksiin ja halukkuuteen.

Vaikka tällaisesta toiminnasta aiheutuu kustannuksia, tuo se säästöjä pitkässä juoksussa sote-puolelle. Näin toimimalla voitaisiin keventää olennaisesti myös kotihoidon taakkaa, joka on tällä hetkellä raskaasti kuormittunut. 

Kun hoivan tarve lisääntyy, on sitä tarjottava kaikille.                      - Ihmisarvoa kunnioittaen.

Hyvinvointialueet eivät voi elää kvarttaalitaloudessa!

Turvallisuus

Pidetään poliisi ja pelastuslaitos lähellä, sekä katuvalot ja talvikunnossapito oikealla tolalla. Näillä seikoilla on suuri merkitys Keski-Uusimaalaisten turvallisuuteen.

Omatoiminen terveyden vaaliminen

Keski-Uusimaala on mahdollista liikkua luonnossa. Tuo mahdollisuus on säilytettävä. Liikunnalla ja oikealla ruokavaliolla vaikutamme parhaiten omaan terveyteen ja sen ylläpitokustannuksiin.

Veroja ei voi jatkuvasti korottaa

En kannata maakuntaveron käyttöönottoa. Vaikka annetaankin ymmärtää, ettei se nostaisi kokonaisveroastetta, on verouudistuksilla yleisesti pyritty keräämään enemmän rahaa valtiolle. Veronkorotukset lannistavat sekä yritysten investointihaluja Suomeen, että palkansaajien työntekointoa. Näitä molempia Suomi kaipaa kipeästi juuri nyt.

Kerro miten Sinä haluaisit Uudenmaan kehittyvän